Charakteristika 1. třídy

 

 

Naše třída se jmenuje „VEVERKY“. Průvodcem na cestě ekologickou výchovou se v této třídě stala „Veverka Čiperka“, která zdobí budovu třídy mateřské školy.

Ve třídě je 25 dětí ve věku od 3 roků do 6 let. Vzdělávací program je proto připraven podle věkových kategorií, s rozdělením na mladší děti a předškoláky.

Tuto třídu navštěvuje:

  •  dětí 3- 4 roky                               6
  •  dětí 4-5 let                                  10
  •  dětí 5-6 let                                   8
  •  dítě s odkladem školní docházky    1

 

Třída je zaměřena na hudební a hudebně pohybové činnosti, které se prolínají všemi integrovanými bloky. Hrou na klavír podněcujeme děti k aktivnímu přístupu k hudbě. Využíváme nejen jejich hlasového fondu, ale i hry na dětské hudební nástroje, hudebně pohybové hry, zhudebněné pohádky, dětské muzikály, práci s klasickou hudbou atd. Větší prostor k hudebním aktivitám děti dostávají v hudebním kroužku, který se koná 1x týdně.

V průběhu dne nabízíme činnosti spontánní, které se prolínají s činnostmi řízenými učitelkou, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

Ranní blok je věnován spontánním činnostem a volné hře dětí, ve které se objevují i námětové hry, např. „Na kadeřnice“, „Na rodinu“, „Na opraváře“ atd.

Po příchodu všech dětí je zařazen ranní kruh, zdravotní cviky nebo hudebně pohybová chvilka. Postupně během dopoledne zařazujeme činnosti didakticky cílené, výtvarné, pracovní, dramatické, vedené formou individuální nebo skupinovou, řízené učitelkou.

Následuje pobyt venku. Snadná dostupnost přírody umožňuje dětem pravidelné vycházky nejen do lesa, ale i do nejbližšího okolí. Spolu s dětmi poznáváme i vzdálenější místa (Bukovany, Chrást n./S., Zbořený Kostelec…). Obce se nacházejí nedaleko MŠ a vedou k nim stezky pro chodce nebo turistické cesty lesem. Děti se tak seznamují se svým okolím, s přírodními materiály, s volně žijícími živočichy, rostlinami, stromy… Zaměřujeme se i na třídění odpadů, sběr odpadků v nejbližším okolí.

Třídu obklopuje ekologická zahrada. Všechny zahradní prvky jsou vyrobeny z přírodních materiálů, podněcujících k tvořivosti, představivosti a fantazii. V jedné z částí zahrady se nachází vyvýšené květinové a bylinné záhony, vrbové stěny, zvonkohra, hmyzí domeček. V další části hrací prvky typu houpačky, pískoviště, stolky na malování v písku. Lze využít i přírodní třídu s tabulemi a lavičkami.


V době odpoledního odpočinku je individuálně s ohledem na potřeby dětí zaveden nespavý režim. Po krátkém odpočinku na matraci spojeným s poslechem pohádky, příběhu a následně relaxační hudby, jsou dětem, které neusnou nabídnuty klidové aktivity (méně hlučné hry, tvoření, kreslení, grafomotorické listy, příprava na školu…).

V naší třídě je zkrácený provoz do 15.00 hod. - děti jsou potom převáděny do vedlejších tříd – Lišáci a Žabáci.

 

Učitelky 1. třídy:

Jitka Jalovecká

Bc. Eva Toušová

 

Fotogalerie: třída

Tato fotogalerie je prázdná.